Huishoudelijk reglement

Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement (augustus 2017):     (Klik hier voor PDF versie)

BOND KEMPISCHE RECREANTEN BILJARTVERENIGINGEN

Bestuursleden:

Voorzitter:
Hans Hommering, Hoekekker 19, 5541 DM Reusel.
Secretaris:
Peter van Lieshout, Plevier 19, 5508 MS Veldhoven
Penningmeester:
Toine van Kessel, van Aelstlaan 57, 5503 BB Veldhoven
Overige bestuursleden:
Cees Daas
Martien van der Wijst
John van Schendel,
Andre Panjoel

Contributie: Rabobank: NL87RABO.010.63.52.199 t.n.v. penningmeester BKRB Veldhoven

Website: http://www.bkrb.eu
Competitie overzicht: http://biljartpoint.nl/index.php?district=92

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BKRB)
Bond Kempische Recreanten Biljartverenigingen

Versie 1.1. Wijziging van artikel 8a. (april 2017) en artikel 9.2
Versie 1.0. Goedgekeurd op 18 augustus 2016 door de ledenvergadering.

De statuten zijn leidend voor het beleid binnen de BKRB. Wel zijn er allerlei aanvullingen nodig om het beleid soepel en gestructureerd te laten verlopen. Hierin staan bv ook afspraken die binnen het bestuur en/of ledenvergadering worden gemaakt. Deze aanvullingen staan in dit document: Het Huishoudelijk reglement.
Leden
De leden van de BKRB zijn de biljartverenigingen. Elke biljartvereniging heeft weer spelers die wedstrijden spelen voor hun vereniging bij de BKRB. Voor elke speler wordt door de BKRB een bondsbijdrage gevraagd die jaarlijks wordt afgedragen door de secretaris van de biljartvereniging aan de penningmeester van de BKRB.

Artikel 1: Begin van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de ledenadministrateur via een door het bestuur ter beschikking te stellen aanmeldingsformulier. (o.a. via de eigen webpagina). De ledenadministrateur houdt het ledenbestand bij dat als basis dient voor externe gebruikers zoals BiljartPoint of mogelijke alternatieven.

Artikel 2: Leeftijd van de spelers
Een lid van de biljartvereniging bij aangesloten bij de BKRB dient minimaal 50 jaar te zijn. Bij uitzondering kan het BKRB bestuur dispensatie verlenen.

Artikel 3: Wijziging personalia
Elke vereniging is verplicht een wijziging van de personalia van hun spelers schriftelijk bekend te maken bij de ledenadministrateur.

Artikel 4: Indeling van de leden
De BKRB onderscheidt binnen de verenigingen gewone leden, ereleden en bestuursleden.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de spelers bij de BKRB eindigt automatisch elk jaar per 31 juli, tenzij de spelers opnieuw worden aangemeld door hun vereniging bij de competitieleider en/of ledenadministrateur. Tussentijdse opzeggingen (na de start van de competitie) leiden nooit tot restitutie van de contributie. Bij overlijden mag wel een nieuwe vervangende speler gratis worden aangemeld.

Contributie
Artikel 6: Contributie
1. De hoogte van de contributie voor de spelers wordt jaarlijks door het bestuur voorgesteld aan de leden en dient te worden goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering. (Zoals statutair is vastgelegd).
2. De contributie dient jaarlijks vóór op een door het bestuur nader te bepalen datum te worden betaald. De secretaris van elke vereniging is verantwoordelijk voor het incasseren en overmaken naar de BKRB van de contributie. Bij problemen wordt contact opgenomen met de penningmeester.
3. Spelers die na de eerste competitiehelft van het verenigingsjaar aangemeld worden bij de BKRB, betalen de helft van de jaarlijkse contributie
4. Indien aan de contributieverplichting niet wordt voldaan, ontvangt de betrokken secretaris een aanmaning. Indien deze één maand na aanmaning nog niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, volgt uitzetting van betreffende speler uit het lidmaatschap van de BKRB. Tevens zullen alle behaalde punten van de betrokken speler worden geschrapt uit de competitielijst.

Teams & Competitie
Artikel 7: Wedstrijdreglement
Voor de competitie geld de laatste versie van het wedstrijdreglement zoals gepubliceerd op de website van de BKRB. (www.biljartkempen.nl). Hierin staan tevens de klasse en teamindeling procedures.

Artikel 8: Team wensen en beperkingen tav speeldagen, aantal beschikbare biljarttafels, etc.
Wensen en restricties die niet zijn aangemeld bij de team opgaven bij aanvang van het nieuwe seizoen, dienen in eerste instantie door het betreffende team zelf te worden opgelost. Is dit niet mogelijk dan kan de wedstrijdleider dit alsnog proberen op te lossen (dit kost altijd erg veel tijd en is ook vervelend voor andere teams omdat daar dan ook wijzigingen optreden) maar leiden dan altijd tot een boete voor het betreffende team. (zie boete tabel)

Artikel 8a: Terugtrekking van een team tijdens een lopende kompetitie
Als een team zich terugtrekt (of uitgezet wordt) uit een lopende kompetitie, heeft dat de volgende consequenties:
Terugtrekking team voor einde eerste seizoenshelft:
• Alle nog te spelen wedstrijden komen te vervallen evenals de al gespeelde wedstrijden.
• Alle wedstrijdpunten die tegen dit team zijn behaald door de andere teams, worden weer verwijderd.

Terugtrekking team na einde eerste seizoenshelft:
• Alle nog te spelen wedstrijden komen te vervallen evenals de al gespeelde wedstrijden sinds de start van de tweede seizoenshelft.
• Alle wedstrijdpunten die tegen dit team zijn behaald door de andere teams gerekend vanaf de tweede seizoenshelft, worden weer verwijderd. De punten behaald in de eerste seizoenshelft blijven staan.

Algemeen geldt:
• Nieuwe spelers uit andere teams, die na 5 wedstrijden worden gecorrigeerd voor wat betreft de te maken caramboles, kunnen ook worden aangepast als een van die 5 wedstrijden tegen het teruggetrokken team is gespeeld.
• De bondsbijdragen van de spelers uit het team worden niet teruggegeven, tenzij een speler nog geen enkele wedstrijd heeft gespeeld.

Boeteregelingen
Artikel 9: Boeteregeling
In de volgende gevallen wordt een boete opgelegd:
1. Opstellen ongerechtigde speler: 10 euro per keer
2. Niet tijdig invullen wedstrijdresultaten in BiljartPoint: 10 euro per keer
3. Niet tijdig betalen contributie: 10 euro per speler
4. Niet opdagen bij ledenvergadering zonder geldige afmelding: 15 euro per vereniging
5. Wijzigingen in wedstrijdschema tgv het niet aangeven van restricties bij aanmelding van de teams
bij aanvang van het seizoen: 15 euro
6. Bij het uitstellen van een wedstrijd, moet binnen een week een nieuwe wedstrijddatum bekend worden gemaakt bij de wedstrijdleider. Overschrijding van deze termijn leidt tot een boete van 10 euro.

In de gevallen 2 en 3 volgt eerst een aanmaning. Indien de betalingstermijn in genoemde aanmaning is overschreden, volgt de boete. Bij het niet betalen van de boete binnen de gestelde termijn, wordt het hele team uit de competitie genomen.

Algemeen
Artikel 10: Bekendmakingen
Het bekendmaken van bestuursmededelingen en andere berichten geschied via de secretarissen van de verenigingen en via het clubblad en/of via de website. Iedere speler wordt geacht dergelijke bekendmakingen te kennen. Het clubblad verschijnt 3 x per jaar en wordt ook elektronisch gepubliceerd op ISUU. (Zie ook de link naar ISUU op de website van de BKRB)

Artikel 11: Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
Van elke vereniging wordt verwacht dat minimaal de secretaris (of een vertegenwoordiger) aanwezig is. Het niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering van een vereniging leidt automatisch tot een boete. (zie boeteregeling)
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de financiële verantwoording
b. Voorziening in eventuele vacatures bij het bestuur en/of commissies. Bestuurskandidaten kunnen hun kandidaatstelling schriftelijk indienen bij een bestuurslid.
c. Een bestuurslid wordt gekozen voor maximaal 3 jaren. De aftredende bestuurder kan zich meteen herkiesbaar stellen.
d. Uitreiking van de prijzen en de competitie bescheiden.

Artikel 12: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Wijzigingen en toevoegingen in dit reglement dienen door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd met in achtneming van de statuten en treden dadelijk in werking, tenzij een datum van inwerkingtreding wordt bepaald.

Artikel 13: Dispensatie huishoudelijk reglement
Indien de toepassing van één of meer artikelen van dit reglement of andere reglementen, besluiten en bepalingen aangebracht door de besluiten van een algemene ledenvergadering in incidentele gevallen tot een gevoelige onbillijkheid leiden, dan wel indruisen tegen de geest van deze reglementen of besluiten, is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen, met in achtneming van de statutaire bepalingen.

Aldus vastgesteld door de
algemene ledenvergadering te Duizel op xx-08-2017.