Ledenvergadering 23 augustus 2018

De ledenvergadering van de BKRB wordt dit jaar gehouden op 23 augustus 2018 in “de Smis”, Smitseind 33, 5525 AN te Duizel.
Aanvang : 13.30 uur.

Van elke vereniging wordt verwacht dat minimaal de secretaris (of een vertegenwoordiger) aanwezig is. Het niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering van een vereniging leidt automatisch tot een boete.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter Hans Hommering.
2. Vaststellen presentielijst. Volgens de afspraken dient er per team minimaal een vertegenwoordiger aanwezig te zijn, bij voorkeur de teamleider.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Behandeling en goedkeuring van het verslag van de ledenvergadering van 24 augustus 2017. Voor het verslag van de notulen zie de website.
5. Verslag van de penningmeester Toine van Kessel over het afgelopen seizoen, 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018.
6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Peters en Joosten.
7. Benoeming kascontrolecommissie voor het seizoen 2018/2019.
8. Vaststellen contributie voor het seizoen 2019/2020.
9. Samenstelling bestuur: aftredend en herkiesbaar zijn Peter van Lieshout, Martien van der Wijst en Hans Hommering. Daarnaast kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie zich voor 1 augustus 2018 schriftelijk of per e-mail aanmelden bij Martien van der Wijst, Oude Kerkstraat 30a, 5507LC te Veldhoven. martienvanderwijst@hetnet.nl.
10. Evaluatie BiljartPoint.
11. Bespreken van het huishoudelijk reglement en het aangepaste wedstrijdreglement..
12. Het gebruik van de website. ( zie www.bkrb.eu )
13. Huldiging kampioenen en prijsuitreikingen van het afgelopen seizoen.
14. Uitreiking competitiebescheiden voor het komende seizoen.
15. Pauze.
16. Toelichting competitie 2018/2019 door het bestuur.
17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
18. Sluiting door de voorzitter.
Het bestuur stelt het op prijs dat indien mogelijk de vragen vooraf aan de vergadering voor
1 augustus 2018 schriftelijk of per e- mail worden gesteld: Martien van der Wijst, Oude Kerkstraat 30a te Veldhoven of via martienvanderwijst@hetnet.nl.
Hoop u met velen te mogen verwelkomen, Hans Hommering voorzitter.