Uitslag enquête bij de BKRB betreffende evenementen/feesten.

Afgelopen maanden is op verzoek van de leden tijdens de jaarvergadering een enquête gehouden onder alle teams die meespelen in de BKRB.

Een aantal leden zagen niet het nut om nu al geld opzij te zetten voor bv het 60 jarig jubileumfeest van onze Bond in 2028.

In 2018 hebben we een prachtig 50-jarig jubileum gevierd dat velen zeer gewaardeerd hebben. Om zoiets ook te plannen voor het 60 jarig jubileum is veel geld nodig, zeker ook vanwege de veel duurdere horeca tarieven. In dat geval zou de bondsbijdrage op korte termijn verhoogd moeten worden. Ook hebben we in het verleden regelmatig koffietafels georganiseerd voor onze leden.

Een aantal leden op de jaarvergadering merkten op dat dit wat hen betreft overbodig is omdat veel leden al oud zijn en misschien niet meer zo’n feest kunnen meemaken.

We hebben toen afgesproken dat de penningmeester een enquête zou houden onder de leden om het draagvlak hiervoor te peilen. Er zouden een aantal opties worden voorgesteld waar men op kan stemmen.

Deze enquête is inmiddels afgesloten en de uitslag is bekend.

De volgende opties waren voorgesteld:

Van de 105 teams hebben 62 teams het formulier ingevuld.

De uitslag :

Er is dus een overduidelijke keuze gemaakt voor optie 8, oftewel bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een feest in 2028 met de middelen die we dan in kas hebben eventueel met een eigen bijdrage.

Dit gaan we dan als bestuur ook overnemen.

We danken de secretarissen van de verenigingen voor het inventariseren en doorgeven van de meningen van elk team.

Januari 2023

Toine van Kessel,

mede namens het Bestuur van de BKRB.